Tarımsal Kredi Borçlarına Yapılandırma Yayımlandı!

Tarımsal Kredi Borçlarına Yapılandırma Yayımlandı!

Tarımsal borçlara yapılandırma Resmi Gazete’ de yayımlandı.

Tarım Kredi Borçları Yapılandırma Kapsamı Yayımlandı!

Uygulama Çiftçi Yapılandırma kredi Mevzuatının Resmi Gazete’ de yayımlanması ile başladı.

Yapılandırma mevzuatı Resmi Gazete’de yayımlandı. 7256 kanun numaralı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanunun DİĞER HÜKÜMLER başlıklı 4. maddesinin (13) nolu alt başlığı şöyledir;

a) Tarım ve Orman Bakanlığınca, tarımsal amaçlı kooperatiflere veya bu kooperatiflerin ortaklarına 31/8/2020 tarihinden önce kullandırılan ve bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla muaccel hâle gelen krediler ile ilgili mevzuatı uyarınca yeniden yapılandırılan ancak taksitleri süresinde ödenmeyen kredi alacaklarının bakiye asılları ile ödenmeyen alacağın vadesinin başlangıç tarihi itibarıyla bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar %3 faiz uygulanarak hesaplanacak borç tutarının; bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen ikinci ayın sonuna kadar Tarım ve Orman İl Müdürlüklerine başvuruda bulunarak ilk taksit 2021 yılı Kasım ayından başlamak üzere ve her yıl ilk taksitin tekabül ettiği ayda toplam beş eşit taksitte ödenmesi şartıyla bu alacakların ödenen kısmına isabet eden fer’ilerin tahsilinden vazgeçilir. Bu fıkra hükümlerine uygun ödeme yapıldığı takdirde bu Kanunun yayımı tarihinden sonraki sürelere herhangi bir faiz, zam ve katsayı uygulanmaz.

b) Bu Kanunun yayımlandığı tarihten önce dava konusu edilmiş ve/veya icra takibi başlatılmış alacaklar için, borçlunun bu fıkra hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunması hâlinde davalar sonlandırılır ve icra takipleri durdurulur. Bu takdirde borçluların mahkeme ve icra masrafları ile vekâlet ücretini ilk taksit tutarı ile birlikte ödemeleri şarttır.

c) Bu fıkra kapsamına giren alacakların tamamının bu fıkrada öngörülen süre ve şekilde ödenmemesi hâlinde alacak ilgili mevzuatın öngördüğü şekilde hesaplanır ve ödenen tutarlar mahsup edilir.

ç) Bu fıkra kapsamına giren alacaklara karşılık bu Kanunun yayımlandığı tarihten önce ödenen tutarlar red ve iade edilmez.

d) Bu fıkranın uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilidir.

Tarımsal borçlar bu kapsamda yapılandırılacaktır.

Hangi Borçlar Yapılandırılacak?

Tarım ve Orman Bakanlığınca Kooperatiflere ve ortaklarına 31 AĞUSTOS 2020 tarihinden önce kullandırılan ve 17 KASIM 2020 tarihi itibariyle muaccel hale gelen (ÖDENMESİ GEREKEN) kredilerden yeniden yapılandırılan ancak taksitleri süresinde ödenmeyen alacakların;

  • Bakiye asılları,
  • Ödenmeyen alacağın vadesinin başlangıç tarihi itibarıyla bu 17/11/2020 tarihine kadar %3 faiz uygulanarak hesaplanacak borç tutarının;
  • 17/11/2020 tarihinden itibaren 2. ayın sonuna kadar Tarım ve Orman İl Müdürlüklerine başvuruda bulunarak İlk taksit 2021 yılı Kasım ayından başlamak üzere ve her yıl ilk taksitin tekabül ettiği ayda toplam beş eşit taksitte ödenmesi şartıyla bu alacakların ödenen kısmına isabet eden fer’ilerin tahsilinden vazgeçilir.
  • Bu fıkra hükümlerine uygun ödeme yapıldığı takdirde bu Kanunun yayımı tarihinden sonraki sürelere herhangi bir faiz, zam ve katsayı uygulanmaz.

denilmektedir.

Bu durumda olan tarımsal kredi borçluları Tarım ve Orman İl Müdürlüklerine başvuruda bulunarak tarımsal borçlarını yapılandırabilirler.

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.