Sondaj Yapmak için Gerekli İzinler

19.01.2021
Sondaj Yapmak için Gerekli İzinler

Dünya yüzeyinde delik açmaya yarayan rotari, darbeli, kombine çalışan sondaj makineleri ile yol ve platform yapımı, nakliyat, su temini ve monte gibi sondajcılıkta yapılan başlıca işleri gerçekleştirmek ve çeşitli nedenler ile sondaj yapmak isteyen şirketler devletten izin almaları ve gerekli izinleri aldıktan sonra işlemleri yapmaları gereklidir. Kayaları parçalamak ve delikte kesikler açmak için yapılan sondaj işlemleri için alınması gereken izinler nelerdir? kaçak sondaj cezası ne kadar, herkes sondaj için izin alabilir mi sondaj ile ilgili tüm merak edilenler Sondaj Yapmak için Gerekli İzinler  haberimizde.

Sondaj Nedir?

Petrol, doğalgaz ve su arama, maden ve çeşitli işlemlerle kuyu açılması işlemi için kullanılan sondaj; Ülkemizde türlü şekillerde delik açma ve arama sondajları çeşitli yerlerde yapılmaya devam etmektedir. Muhtelif konularda; jeoloji, madencilik, jeofizik gibi bilim dallarında bilgi toplamak, yeraltı kaynaklarını araştırmak, temel atmak, çimentolama yapmak, drenaj, zemin etüdü ve jeofizik araştırmalar, için yapılan zemin etüdü i enjeksiyon ve özel amaçlar ile sondaj işlemlerini gerçekleştirmek isteyenler devletten izin almadan sondaj yapamazlar. Devletten izin almadan sondaj çalışması yapan Kanunen suç işlerler.

Sondaj Çeşitleri

 • Wireline yüzey ve yer altı karotlu,
 • Konvansiyonel karotlu,
 • Denizde konvansiyonel ve wireline karotlu,
 • Havalı ve çamurlu rotary,
 • Ters sirkülasyon, rab
 • Sonik,
 • Burgulu (auger),
 • Tenör kontrolü amaçlı hızlı sondajlar gibi amaca yönelik çeşitli uygulamalarla kuyu açılması sondajları yapılır.

Sondaj İçin Alınması Gereken İzinler Nelerdir?

Yeraltı suyu işletme sahalarının sınırları Devlet Su İşleri DSİ Müdürlüğünce 1960 yılında yürürlüğe girmiş olan 167 sayılı Yeraltı suları yasasına göre; tespit edilerek belge alınarak yapılmaktadır. Tarla, bahçelerde sulama ve konut , sanayi yapılarında kullanma amacıyla açılacak su kuyuları için sondaj yapmak isteyenler belge almak için DSİ teşkilatlarına müracaat etmelidir. Arama için belge isteme formu temin edilerek bu formun eksiksiz olarak doldurulması gerekir. Form indirmek için aşağıdaki bağlantıya tıklayınız.

Su kuyusu açmak isteyenlerin almaları gereken belgeleri alabilmeleri için gerekli şartları sağlıyor olmaları gereklidir. Bu şartlar; Yer altı suyu işleri gerçekleştirecek olan sondör, kuyucu, tünelci ve galericilerin bu işlerde çalışabilmeleri için Devlet Su İşlerine müracaat ederek sınav olmaları ve yeterlilik belgelerinin almaları zorunludur. Yeterlilik belgesi almak isteyenler her yıl 1 Ocak- 31 Mart arasında DSİ’ lerde gerçekleştirilen yeterlilik sınavlarından başarılı olmaları istenir. Yeterlilik belgesi sınavları başvuru şartları ise;

 • Türk vatandaşı olmak,
 • En az ilkokul mezunu olmak,
 • Sağlık durumunun bu işlerde çalışabilmesine elverişli olması ve mesleki bilgisinin ve tecrübesinin olması vb. şartları sağlamaları gereklidir.

Birinci ve ikinci sınıf olmak üzere iki türlü belge verilir. Birinci sınıf yeterlilik belgesi 7 yıl tecrübesi olan ve sınavda başarılı olanlara verilirken, ikinci sınıf belgesi ise 4 yıl tecrübesi olan bu işlerde en az 4 yıl çalışarak sınavda başarılı olanlara verilir. Yeterlilik belgesi alanlar sondaj işlemlerini kanunlara, teknik yönetmelik ve tüzüğe göre iş yapmaları kayıtları doğru, eksiksiz ve yanıltıcı olmayan bilgiler ile doldurmak ve istenilen bilgileri yetkililere zamanında teslim etmeleri mecburidir. Bu istenilenleri yerine getirmeyenlere DSİ tarafından ihtar edilir üçüncü ihtarı alanların yeterlilik belgeleri iptal edilir.

Su Kullanma İzin Belgesi Başvurusu

Su kullanma izin belgesi verilmesi işlemlerinde başvuru için gerekli belgeler, başvuruların incelenmesi uygunluğunun tespiti ve gerekli şartların belirlenmesi için yapılacak işlemler Su Kullanma İzin Belgesinin verilmesi, uygulama esasları hakkında yönetmelik kapsamında belirlenmiştir. Su tahsisine yönelik yönetmelik için tıklayınız.

Su kullanma izin belgesi veya ruhsatının verilmesi İl Özel İdaresi görev ve yetkileri arasındadır. Gerekli belgenin alınabilmesi için; başvurular;

 • Başvuru sahibinin kimliği,
 • Dilekçe örneği ile birlikte başvuru sahibinin başvuru yaptığı mülkiye ait tapu fotokopisi,
 • Tapunun müşterek olması halinde tapu hissedarlarının noter onaylı muvafakatnamesi,
 • Tapu Kadastro Müdürlüğü’nden alınmış parsel durumunu gösteren harika ve kroki,
 • İl Özel İdaresi tarafından işlem için belirlenen ücretin yine idarece verilen banka hesap numarasına yatırılmış saatlik ücret tarifesine göre belirlenen etüt ücretine ait makbuz aslı vb. belgeleri tamamlayarak izin belgesi alınacaktır. Su kuyusu başvuruları için gerekli belgeler DSİ Müdürlükleri tarafından değişiklik gösterebilir.

Su kullanmak için 10 metre ve üzerindeki sondaj çalışmaları ile su kuyusu açtırmak için DSİ 167 sayılı Yer Altı Suları Hakkındaki Kanun uyarınca izin alınması gerekmektedir. Su kuyusu açtırmak isteyenlerin mutlaka işlem öncesinde, ilgili müdürlüklerinden kuyu açma belgesi almaları mecburidir. Derinliği 10 metreden az küçük kuyuları açmak ve işletmek için ruhsat alamaya gerek yoktur.

Su kuyusu izin belgesinin verilebilmesi için yönetmelik kapsamında belirlenen kriterlerin sağlanması gereklidir.

Sondaj Yapmak için Gerekli İzinler

Sondaj Yapmak için Gerekli İzinler

İzin belgesinin verilmesi için yönetmelik ile belirlenen Teknik Kriterler

 • Su kuyusu değil de sondaj kuyusu olarak açılan yerlere ve Örme işlemi yapılmamış kuyulara izin belgesi verilemez.
 • Su kaynağı olarak keson kuyular gösterilmiş ise keson kuyuların aşağıdaki şartlara uygun olması gereklidir.
 • Keson kuyular sızıntı şeklindeki yüzey sularının depolandığı, dere
  yataklarında ve alüvyon sahalarda açılan açık kuyular olup bunların çapı 2.00 m ve daha yukarı, derinliği 10.00 ye kadar ve içerisinde minumum 1.00 m. civarında suyla dolu olmalı,
 • Kendini tutamayan zeminlerde açıldığından çember şeklinde beton, betonarme, taş, tuğla veya briketle örülmüş olmalı,
 • Kendini tutabilen çatlaklı kaya zeminlerde ise buna gerek görülmez..
 • Galeri, kaptaj ve tünel aracılığı ile alınacak su kaynakları, göletler, sulama kanalları, biriktirme havuzları, dere ve diğer su kaynaklarından alınacak su için belge istendiğinde bun yapılara ait tesisler yapı tekniğine uygun şekilde tamamlanmış olmalı,
 • Belgenin verilebilmesi için gösterilen su kaynağı, sulanması düşünülen alan için yeterli miktarda olmalı,
 • Belge istenilen su kaynakları için etüt aşamasında tesisler yapılmış ve gerektiğinde su etüdü için pompa kurulu ve çalışır durumda olmalı,
 • Keson kuyular belgenin alınacağı tapulu alan içerisinde olmalı,
 • Dere içine açılan ve parsel dışında kalan kuyuların olması durumunda mahallinde bu kuyunun kendisine ait olduğunu araştırması ve tespiti yapılacaktır.
 • Kooperatif, Belediye veya köy halkının tamamının veya bir kısmının yararlandığı tesislerden elektro motopomp ile su alınması durumunda suyun alınmasına izin verildiğini gösteren belgenin verilmesi mecburidir.
 • Kooperatif ise Genel Kurur Kararı, Belediye ise Belediye Encümen kararı, Köy Muhtarlığı ise köy karar defterine alınmış karar sureti şartlarına uygun olması gereklidir.
 • Ayrıntılar için tıklayınız.
 • Kuyu açma işlemleri için gerekli Kuyu Açma İzinlerini de alarak profesyoneller tarafından yaptırılması için tıklayınız.

Yeraltı suyu kullanma belgesi için istenen evraklar;

 • Kimyasal Analiz Raporu (1 Adet)
 • Yeraltısuyu Kullanma Belgesi İsteme Formu
 • Kuyu Kütüğü (2 adet)
 • Pompa programı (2 Adet)
 • İlgili yönetmelik hükümlerinde belirtilen su sayacı montaj formu
 • Kuyu yerini gösteren 1/25000 Ölçekli koordinatlı harita
 • Açılacak olan kuyu yerinin krokisi
 • Pompa tecrübe formu ve düşüm grafisi
 • Tapu fotokopisi

Devlet Su İşleri tarafından Yeraltı suyu arama, kullanma, ıslah ve tadil belgesi vb. işlemlerde vatandaşlara sunulan hizmetlerde istenen belgeler ve iş bitirme sürelerinin detaylarını indirmek için aşağıdaki bağlantıya tıklayınız

İzinsiz Kuyu Açma Cezası 2021

Arama belgesi olmadan açılmış kuyular kaçak kuyu olarak tabir edilir ve kaçak kuyu açanlar DSİ tarafından tespit edilmesi halinde açtıkları kuyu kapatılır ve kapatma masrafları kuyu sahibinden alınır. Kaçak kuyu açanlarda yerel yönetimler tarafından kuyu sahibi idari para cezasına çarpıtılır. 167 Sayılı Yeraltı suları hakkında kanun kapsamında 2021 yılında uygulanacak kaçak sondaj cezası 2021 yılı için geçerli ceza miktarları aşağıdaki tablodaki gibidir;

[sp_easyaccordion id=”1662″]

2021 Yılı Su Sondajı Birim Fiyat Cetveli

Su sondajları birim fiyat cetveli 202 yılında uygulanan techizli ve techizsiz birim fiyatlarını görmek için aşağıdaki bağlantıya tıklayınız.

DSİ kuyu ruhsatı fiyatı yukarıdaki bağlantıda mevcuttur.

Şahin Sondaj su kuyusu açmak için sondaj fiyatlarını görmek için tıklayınız.

Elmas Sondaj fiyatları burada.

Global Sondaj derin kuyu sondaj fiyatları bilgi için tıklayınız.

Sondaj kuyusu İstanbul Su Sondajı maliyet hesaplama bulunduğunuz ilçe ve arsa metre karesini yazarak hesaplama yapmak için tıklayınız.

İller Bankası 2021 yılı içme ve kullanma suyu sondaj işleri jeotermal sondaj isleri ile jeotermal kuyu test ve ölçüm işleri birim fiyatları için indirmek için tıklayınız.

TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası Sondaj 2021 Asgari Birim Fiyat Listesi

Poz No İşin Adı Birimi Birim fiyatı
JF 10 Yeraltı Suyu Hizmeti bedeli      
JF 10.1 Yas Arama Belgesinin hazırlanması kuyu 800 TL.
JF 10.2 Yas Kullanma belgesinin hazırlanması kuyu 800 TL.
JF 10.3 Yas Tadil Projesinin hazırlanması kuyu 800 TL.

Alüvyon, Bloklu Alüvyon, Çok Yumuşak, Yumuşak, Orta Sert, Sert, çok sert aşındırıcı Formasyonda Jeotermal, jeotermal akışkan doğal mineralli su sahalarına ait hizmetler için birim fiyat listesi için tıklayınız.

Kaçak Sondaj İhbar 2021

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ile ilgili talep ve şikayet başvuruları artık e-devlet üzerinden gerçek kişi girişi yapılarak gerçekleştirilebilir. Yine E-Devlet üzerinden kuyu ruhsatı sorgulama yapılabilmektedir.

Sondaj Maliyet Ne Kadar?

DSİ tarafından belirlenen fiyatlara bağlı kalarak güncel 2021 sondaj fiyatları metresi 150 TL ile 300 TL arasındadır. Sondaj fiyatları zeminin durumu ve ortamdaki diğer değişkenlere bağlı olarak değişmektedir.

Herkes Su Kuyusu Açabilir mi?

Herkes kendi tapulu arazisinde yeraltı suyu bulunması durumunda su kuyusu açabilir. Tapulu arazisinde su kuyusu açarak suyu kullanmak isteyenler su temini için Arama belgesi alarak kendi su kuyusunu açabilir.

Su Kuyusu Nasıl Açılır?

DSİ Bölge Müdürlüğü tarafından kuyu açılacak arazinin lokasyon ve çevresinde büro ve arazi çalışmaları v.b tüm çalışmalar yapılarak bölgenin kontrolü yapılır, eğer arazide su kuyusu açılmasına bir mahsur görülmezse, arazide su temini için yeraltı suyu arama belgesi verilir. Arama belgesi alarak başvuru sahibi kuyusunu, yeraltı suyu arama belgesine uygun olarak açabilecektir. Kuyu açılışı mevzuata uygun olarak tamamlandıktan sonra yine başvuru sahibi teknik sorumlu ve sondör imzası ile kuyunun bilgilerini içeren yeraltı suyu kullanma belgesi almak üzere müracaatta bulunur. Yapılacak tetkik ve arazi incelemesinde sonra uygun görülmesi halinde yeraltı suyu kullanma belgesi verilecektir.

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.